piątek, 16 maja 2014

dopłaty do kapitału zakładowego - upoważnienie umowne

Możliwość zobowiązania wspólników do wniesienia dopłat do kapitału wynika wprost z art. 177 § 1 k.s.h.

Jest to dość przydatna instytucja służąca dokapitalizowaniu spółki.

Więcej na ten temat piszę tu:
http://praktyczneprawospolek.blogspot.com/2013/03/sposoby-dofinansowania-spoki-z-oo-przez.html

Jednakże, aby dopłaty mogły zostać skutecznie uchwalone przez wspólników, konieczne jest umieszczenie w umowie spółki zapisu upoważniającego zgromadzenie do podjęcia takiej decyzji. Brak takiego zapisu uniemożliwia uchwalenie dopłat nawet wówczas, gdy uchwała taka zostanie podjęta jednomyślnie przez wspólników.

Jak zwrócił uwagę w niedawnym orzeczeniu Sąd Apelacyjny w Poznaniu (wyrok z dnia 28.11.2013 sygn.akt: I ACa 873/13 legalis 746288), niezwykle istotny jest sposób zredagowania takiego upoważnienia, albowiem uchybienie ustawowym, minimalnym wymaganiom w tym zakresie skutkuje nieważnością takiego zapisu i  może powodować szereg negatywnych następstw dla spółki.
 
W powyższym orzeczeniu Sąd analizował następujący zapis zawarty w umowie spółki:

"Wspólnicy zobowiązani są do wniesienia dopłat, jednorazowo, w wysokości nieprzekraczającej stukrotności posiadanych udziałów proporcjonalnie do objętych udziałów w kapitale zakładowym".
 
Na kanwie takiej regulacji pojawiła się wątpliwość, czy zapis ten czyni zadość wymaganiu oznaczenia liczbowo wysokości dopłat w stosunku do udziałów?

Sąd Apelacyjny we wzmiankowanym orzeczeniu zwrócił uwagę na dwa aspekty: po pierwsze uznał, że zapis ten upoważnia zgromadzenie wspólników wyłącznie do jednorazowego uchwalenia obowiązku dopłat, a po drugie, iż takie oznaczenie górnej granicy dopłat nie dotyczy dopłat w ogólności a jedynie konkretnej, jednorazowej dopłaty. Wobec powyższego, zdaniem Sądu Apelacyjnego, zapis taki nie stanowi upoważnienia, jakiego wymaga art. 177 § 1 k.s.h., a zatem jest nieważny i nie może stanowić podstawy do skutecznego ustalenia przez zgromadzenie wspólników obowiązku dopłat.
 
Analizując zatem wskazówki Sądu Apelacyjnego należy przyjąć, że upoważnienie do nałożenia dopłat musi wyraźnie wskazywać górną granicę dopłat. Przy konstruowaniu projektu umowy spółki trzeba precyzyjnie określić uprawnienie zgromadzenia wspólników w tym zakresie i odzwierciedlić ten fakt w treści postanowienia umownego.

Podkreślić należy przy tym, że co do zasady wspólnicy mają dowolność w kształtowaniu treści obowiązku dopłat (oczywiście z uwzględnieniem wymagań ustawowych) i zapis taki może przybrać bardzo różną treść.

Tytułem przykładu tylko można wskazać następujące propozycje:  

"Wspólnicy uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą jednomyślnie mogą zostać zobowiązani do dokonania dopłat w wysokości do pięciokrotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów w kapitale zakładowym"

albo

"Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania dopłat w maksymalnej wysokości 100% posiadanych udziałów w kapitale zakładowym"

Pamiętać należy jednak, żeby przy konkretyzowaniu upoważnienia według woli wspólników, uczynić zadość ustawowemu minimum, co uchroni spółkę przed ewentualnymi konsekwencjami skutecznego podważenia obowiązku wniesienia dopłat.

2 komentarze:

 1. Dzień Dobry Pani Mecenas!
  Bacznie śledzę Pani bloga,jest mi bardzo pomocny ,wielu cennych wiadomości można dowiedzieć się w jednym miejscu.
  Kieruje spółka z o.o. , w temacie dopłat do kapitału zakładowego mam pewne wątpliwości i w związku z tym chciałbym zapytać o rzecz następująca:
  1/spółka przez dwa ostatnie lata/od momentu powstania/ wykazywała stratę,gdyż nie prowadziła działalności a były koszty.ZZW podejmowało corocznie uchwałę,że strata zostanie pokryta z zysku w latach następnych.W tym roku spółka podjęła działalność gospodarcza i zarabia.Z mojej analizy wynika,że po zakończeniu tego roku/2016r/ spółka wypracuje zysk wystarczający na pokrycie strat z lat ubiegłych,ale wspólnicy chcą wnieść dopłaty celem pokrycia strat ,aby kapitał zakładowy był zgodny.Czy w związku z poprzednimi uchwałami o pokryciu straty ZZW podejmując uchwałę zatwierdzająca sprawozdanie finansowe i bilans za 2015r może zobowiązać udziałowców do wniesienia dopłat proporcjonalnie do posiadanych udziałów do wysokości pokrywającej stratę z lat ubiegłych,czy trzeba czekać aż skończy się rok obrotowy i stratę pokryć z zysku wypracowanego w 2015r?
  dziękuję za pomoc i pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry

   Dziękuję za słowa uznania.

   Jeśli chodzi o Pańskie pytanie, to z formalnego punktu widzenia nie widzę przeszkód w uchwaleniu dopłat już w tym roku. Nie oceniam przy tym jednak kwestii ekonomicznych i opłacalności takiej decyzji, tutaj jest to raczej pytanie do księgowego. Oczywiście warunkiem koniecznym jest, aby umowa spółki przewidywała możliwość nałożenia na wspólników dopłat.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń