czwartek, 25 kwietnia 2013

wezwanie do uzupełnienia braków wniosku do KRS, zwrot wniosku

Najczęstszy problem, z jakim stykają się przedsiębiorcy w KRS w związku z rejestrowaniem zmian w rejestrze, to wszelkiego rodzaju błędy i braki w złożonym wniosku.

Od rodzaju uchybienia zależy reakcja sądu i w konsekwencji działania, jakie można podjąć celem ich skorygowania i uzyskania wpisu zgodnie z wnioskiem.

Zasadniczo działania sądu rejestrowego można podzielić na dwie grupy. Są to:

1.  postanowienia wzywające do uzupełnienia braków wniosku (ewentualnie usunięcia przeszkód wpisu)
oraz
2. zarządzenia o zwrocie wniosku.

Postanowienia wzywające do uzupełnienia braków:

Wydawane są przez sąd w każdym przypadku stwierdzenia braków we wniosku innych niż nieprawidłowe jego wypełnienie lub brak opłaty za wpis albo za ogłoszenie (art. 19 ust.1- 3a oraz art. 20a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym). Są to między innymi:

- niedołączenie dokumentów wymaganych do dokonania wpisu (np. wzorów podpisu, protokołów NZW itp),

- dołączenie dokumentów błędnych (niezgodnych z k.s.h., niewłaściwie podpisanych).

Obecnie też sąd rejestrowy wzywa do przedłożenia zaświadczeń o niekaralności członków organów spółek za przestępstwa określone w art. 18 k.s.h.
(szerzej o tym zagadnieniu:http://www.praktyczneprawospolek.blogspot.com/2013/04/kogo-obejmuje-zakaz-penienia-funkcji-w.html)

W takiej sytuacji wydawane jest postanowienie o wezwaniu do usunięcia przeszkody w dokonaniu wpisu, które co do zasady wywołuje skutki analogiczne do skutków zwykłego postanowienia brakowego.

W postanowieniu, które doręcza się wnioskodawcy, sąd wyznacza termin, w  jakim braki muszą zostać uzupełnione. Uzupełnienie tych braków w terminie powoduje rozpoznanie wniosku.

Nieuzupełnienie natomiast skutkuje odmową wpisu zmian - czego najpoważniejszą konsekwencją jest konieczność wniesienia i opłacenia nowego wniosku.

Co zrobić jednak, jeśli z jakichś przyczyn nie możemy zrealizować wymagań sądu w wyznaczonym terminie?

Jeżeli zachodzą okoliczności uniemożliwiające uzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie warto kierować do Sądu prośbę o przedłużenie wyznaczonego terminu z powołaniem się na nadzwyczajne okoliczności (np. nieobecność osób zobowiązanych do złożenia podpisu, konieczność orzekiwania na dokument urzędowy). Ważne jednak, aby z takim wnioskiem wystąpić przed upływem pierwotnie wyznaczonego terminu.

Zarządzenia o zwrocie wniosku:

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o Krajowym Rejetrze Sądowym wydawane są przez sąd w każdym przypadku stwierdzenia:

- braku należnej opłaty (brak opłaty lub opłata wniesiona w niewłaściwej wysokości),

- niezłożenia wniosku na odpowiednich formularzach,

- błędnego wypełnienia formularzy.

W zarządzeniu sąd zobowiązany jest podać przyczyny uzasadniające zwrot wniosku.

Zwrot taki jednak nie oznacza, że mamy zamkniętą drogę do uzyskania wpisu zmian do rejestru.

W myśl art. 19 ust. 4 ustawy o KRS, w przypadku zwrotu wniosku może on być ponownie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie wniosku. Jeśli wniosek nie jest dotknięty brakami - wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia.

Co zatem zrobić, ażeby uzyskać wpis wnioskowanych zmian?

Należy w terminie 7 dni skorygować wszystkie braki wskazane w treści zarządzenia o zwrocie wniosku i złożyć nowy wniosek.

Dobrą praktyką w takiej sytuacji jest sporządzenie również pisma przewodniego do wniosku, które ułatwi sądowi procedowanie i może skrócić czas oczekiwania na wpis.

136 komentarzy:

 1. Pani Mecenas, informacje na Pani blogu są bardzo cenne i trafne zarazem. Jednak wydaje się, że w Pani odpowiedzi/podpowiedzi na pytanie "Co zrobić jednak, jeśli z jakichś przyczyn nie możemy zrealizować wymagań sądu w wyznaczonym terminie?" powinna się również znaleźć wzmianka o możliwości przywrócenia terminu na wniosek, które może być złożone po przekroczeniu wyznaczonego przez sąd terminu jednocześnie z uzupełnieniem braków wskazanych przez sąd.

  OdpowiedzUsuń
 2. Witam. Dziękuję bardzo za reakcję - jest to słuszna uwaga.
  Omówienie tego zagadnienia jednakże wymaga nieco głębszej analizy rozumienia terminów, jakie zawarte są w przepisach k.p.c..
  Zasadniczo bowiem termin tygodniowy do uzupełnienia braków formalnych pisma określony w art. 130 k.p.c., a stosowany odpowiednio w postępowaniu rejestrowym, jest terminem ustawowym i jako taki podlega przywróceniu (art. 168 k.p.c.). Ta konkluzja zaś wyłącza jednoczesną możliwość żądania przedłużenia tego terminu (art. 166 k.p.c.), albowiem przedłużeniu podlegają terminy sądowe. Tak wskazuje współczesne orzecznictwo SN i Sądów Apelacyjnych (m.in. I CZ 77/99, I ACz 2176/12).

  Nie mniej jednak, pomimo dominującego orzecznictwa w tym zakresie, z mojej praktyki wynika, że sądy rejestrowe dość chętnie przedłużają terminy do uzupełnienia braków (a niechętnie terminy te przywracają) i dlatego też to rozwiązanie podałam w poście, jako w mojej ocenie najskuteczniejsze i najlepsze. W razie potrzeby skorzystania z niego śmiało można powoływać się na postanowienie SN z dnia 31.08.1972 I CZ 95/72, w którym Sąd Najwyższy opowiedział się za możliwości przedłużenia terminu ustawowego.

  Ponieważ zaś mój blog ma charakter rozważań praktycznych staram się unikać teoretyzowania i nie chciałam dotykać zagadnienia dotyczącego przywrócenia terminu. W tej sytuacji jednakże Pani/Pana komentarz sprawił, że najwyraźniej warto było się nieco nad tym tematem pochylić.
  Podsumowując, termin można próbować przedłużać albo przywracać - korzystając z rozbieżnej linii orzeczniczej - w praktyce jednak rekomenduję wniosek o przedłużenie, gdyż często bywa uwzględniany.

  OdpowiedzUsuń
 3. Szanowna Pani,
  od dłuższego czasu zastanawia mnie, na jakiej podstawie KRS wyznacza np. 7 termin do uzupełnienia braków wniosku pod rygorem oddalenia wniosku (ale nie rejestracyjnego spółki, np. złożenie sprawozdania finansowego). 20a KRSU, nie mówi nic o wyznaczaniu terminu i jakimkolwiek braku. Kierować sie zatem trzeba przepisami KPC z części "ogólnej". Czy w razie takiego oddalenie, można ponownie złożyć wniosek ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W mojej ocenie zastosowanie ma tu art. 19 ust. 3a ustawy o KRS, który odsyła do art. 130 k.p.c. Termin tygodniowy wynika wprost z tego przepisu. Art. 20a ustawy o KRS tego nie reguluje, albowiem dotyczy on terminu rozpoznania wniosku (również w przypadku zaistnienia przeszkody), natomiast tryb postępowania w przypadku stwierdzenia takiej przeszkody jest określony właśnie w art. 19, dotyczącym ogólnych zasad postępowania brakowego. Wobec tego należy tutaj zastosować reguły z k.p.c.
   Nie ma przeszkód, ażeby po oddaleniu wniosek ponowić. W przypadku złożenia sprawozdania finansowego jest to wręcz konieczne, gdyż niezłożenie sprawozdania powoduje wszczęcie postępowania "przymuszającego" i nałożenie grzywny.

   Usuń
 4. Myśli Pani, że warto uzupełiać wniosek gdy uchybiło sie terminowi na usunięcie przeszkody ? Czy grzecznie czekać na oddalenie wniosku ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Oddalenie wniosku o wpis w KRS będzie skutkowało przepadkiem wniesionej opłaty sądowej, zatem czekanie na oddalenie wniosku jest rozwiązaniem niekorzystnym.
   W mojej ocenie w powyższej sytuacji najlepiej jest złożyć ponowny wniosek w całości wraz z odpowiednio umotywowanym wnioskiem o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności.

   Usuń
 5. Witam,
  czy zdaniem Pani Mecenas wniosek o przyjęcie sprawozdania finansowego (który musi trafić do sądu w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia) będzie odrzucony jeśli zarówno na wniosku jak i sprawozdaniach brak jest wszystkich wymaganych podpisów? Nie wiem jak postąpić aby w przepisowym terminie złożyć dokumenty do sądu ponieważ brakuje nam podpisów kilku osób.
  Czy jest szansa na to że sąd wezwie nas jedynie do uzupełnienia (złożenia dokumentów z wszystkimi podpisami) czy Pani zdaniem odrzuci czyli nie dość że przepadnie opłata to jeszcze musimy liczyć się z sankcjami za niezłożenie sprawozdania w terminie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam,
   jeśli druki nie będą prawidłowo podpisane, sąd wniosek zwróci i zwróci również opłatę. Jeżeli natomiast druki będą podpisane prawidłowo, a podpisów będzie brakowało wyłącznie na załącznikach, to w takiej sytuacji sąd wezwie do uzupełnienia braków wniosku w wyznaczonym terminie pod rygorem odmowy wpisu. Jeśli braki nie zostaną uzupełnione w tym terminie, sąd postanowieniem odmówi wpisu. Wówczas opłata sądowa nie jest zwracana.
   Niestety, zasadniczo w każdym przypadku uchybienia terminowi złożenia dokumentów finansowych należy liczyć się ze stosownymi sankcjami.

   Usuń
 6. Nie dopowiedziałam, że chodzi mi o stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą ale chyba nie ma to znaczenia w kwestii podejścia sądów do braków we wnioskach....

  OdpowiedzUsuń
 7. Bardzo dziękuję. Mam jeszcze pytanie czy w przypadku gdy 15ty dzień od zatwierdzenia sprawozdania przypada na niedzielę to termin przesuwa się automatycznie na poniedziałek czy musimy złożyć sprawozdanie do KRS w piątek?

  OdpowiedzUsuń
 8. W postępowaniu rejestrowym (cywilnym) terminy liczymy zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego. W myśl art. 115 k.c. jeśli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (czyli np. niedzielę) wówczas termin upływa w dniu następnym. W przedstawionej sytuacji macie Państwo czas do poniedziałku.

  OdpowiedzUsuń
 9. Witam, Proszę o odpowiedź w następującej sprawie - Złożyłam wniosek KRS-Z3, dzień po złożeniu na biurze podawczym KRS zauważyłam, że nie zakreśliłam wszystkich rubryk typu - BEZ ZMIAN, czy powinnam teraz złożyć prawidłowo wypełniony KRS-Z3 z pismem przewodnim - w ślad za złożonym wnioskiem składam prawidłowo wypełniony KRS -Z3 - aby uniknąć zwrotu wniosku?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak. Jest to dobre rozwiązanie. Na wszelki wypadek złożyłabym jeszcze raz wszystkie druki poprawnie wypełnione wraz z pismem przewodnim, z powołaniem się na sygnaturę sprawy. Jeśli druki dotrą do sądu przed wydaniem zarządzenia o zwrocie wniosku to sąd powinien je wziąć pod uwagę. Jednakże nawet jeśli zwrot już nastąpił, to w terminie 7 dni ma Pani możliwość ponownego złożenia wniosku i skuteczny będzie on od daty pierwotnego wniesienia.

   Usuń
 10. Pani Mecenas, czy Pani zdaniem w przypadku, gdy do KRs złożony został wniosek o wpis zmian w rejestrze (zmiany dotyczyły wykreślenia oddziału spółki akcyjnej oraz zmiany statutu, a jednocześnie złożenia sprawozdania finansowego) a sad wydał zarządzenie o zwrocie wniosku ze względu na to, że brak było opłaty za wpis (de facto opłata skierowana została na niewłaściwy rachunek bankowy) oraz na to, że zmiana statutu dotyczyła m.in. wykreślenia z niego postanowień o założycielach spółki, które zgodnie z art. 304 par. 1 pkt 7) ksh powinien zawierać statut, spółka powinna ponownie złożyć wniosek o wpis z dołączonym dowodem uiszczenia opłaty za wpis i ogłoszenie w MSiG, a na formularzach pominąć żądanie wpisu w zakresie wykreślenia ze statutu postanowień dotyczących założycieli spółki. I drugie pytanie - czy w takim przypadku spółka powinna ponownie złożyć protokół z WZA i sprawozdanie finansowe, czy tez wystarczy, że wraz z poprawionymi formularzami o wpis zmian, spółka złoży pismo przewodnie, że dokumenty te dołączone zostały do pierwotnego wniosku. I ostatnie pytanie - czy istotnie zmiana statutu spółki polegająca na wykreśleniu ze statutu postanowień dotyczących założycieli jest niedopuszczalna, jeśli zapis ten ma wyłącznie charakter historyczny?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Według mnie należy uchylić uchwałę walnego zgromadzenia w przedmiocie wykreślenia ze statutu zapisu o założycielach. W tym celu konieczna jest kolejna uchwała WZ zaprotokołowana przez notariusza.
   Zapis ten faktycznie jest obligatoryjny i nie znajduję podstawy do żądania wykreślenia go z treści statutu. Zapis dotyczący założycieli z samej definicji ma w późniejszej fazie działalności spółki charakter historyczny, jednakże ustawodawca mimo wszystko zawarł go w katalogu koniecznych elementów statutu.
   Następnie należy złożyć poprawnie wypełnione, wszystkie druki z pominięciem żądania wykreślenia założycieli. Do nowego wniosku należy dołączyć nowy protokół walnego zgromadzenia, nowy tekst jednolity statutu, potwierdzenie wniesienia opłaty oraz pismo przewodnie z prośbą o przeniesienie dokumentów złożonych do zwróconego wniosku ( tj. poprzedniego protokołu WZ, sprawozdania finansowego i ewentualnie innych dokumentów).
   Proszę tylko pamiętać o konieczności zachowania 7 dniowego terminu.

   Usuń
  2. Dziękuję bardzo za odpowiedź.

   Usuń
 11. "Zwrot taki jednak nie oznacza, że mamy zamkniętą drogę do uzyskania wpisu zmian do rejestru.

  W myśl art. 19 ust. 4 ustawy o KRS, w przypadku zwrotu wniosku może on być ponownie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie wniosku. Jeśli wniosek nie jest dotknięty brakami - wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia.

  Co zatem zrobić, ażeby uzyskać wpis wnioskowanych zmian?

  Należy w terminie 7 dni skorygować wszystkie braki wskazane w treści zarządzenia o zwrocie wniosku i złożyć nowy wniosek.

  Dobrą praktyką w takiej sytuacji jest sporządzenie również pisma przewodniego do wniosku, które ułatwi sądowi procedowanie i może skrócić czas oczekiwania na wpis."
  Szanowna Pani Mecenas, a co się dzieje w sytuacji gdy wniosek został po części poprawiony i odesłany, a jak się okazało jednak posiada ten sam brak formalny co wcześniej? Jakie kroki podejmie sąd? Czy w takiej sytuacji należy spodziewać się przepadku uiszczonej opłaty?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Odpowiedź zależy od pierwotnej decyzji sądu dotyczącej braków i ich charakteru - bo to nie wynika z pytania.

   Jeżeli wniosek został zwrócony z powodu braków i następnie złożony ponownie z tymi samymi brakami, to sąd wniosek ponownie zwróci, zwróci również opłatę. Nowy wniosek złożony po drugim zwrocie nie będzie w takim przypadku wywoływał skutku od daty wniesienia pierwszego wniosku.

   Jeśli natomiast sąd nie zwrócił wniosku tylko wezwał do uzupełnienia braków i braki nie zostały uzupełnione, wówczas sąd odmówi wpisu i opłata przepadnie.

   Usuń
  2. Tzn. jeden brak formalny został uzupełniony, drugi zaś nie do końca. W rozmowie telefonicznej z pracownikiem sądu, usłyszałem żeby szybko przesłać poprawiony KRS-WK. Póki co sąd zarządził zwrot wniosku bez uprzedniego wezwania do uzupełnienia braków. Jednak w pouczeniu, została zawarta iż w przypadku uzupełnienia braków w terminie 7 dni wniosek będzie skuteczny od daty wniesienia pierwszego. Obie korespondencje już pewnie dotarły do sądu. Skoro pracownik sądu powiedział, żeby przesłać szybko to poprawić i dosłać, to chyba wszystko będzie w porządku.

   Usuń
  3. Faktycznie z mojej praktyki wynika, że jeśli poprawny druk zostanie dostarczony do sądu zanim referendarz rozpozna poprawiony wniosek, to nie powinno być problemu.

   Usuń
 12. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Mecenas za informacje :)

  OdpowiedzUsuń
 13. Witam, czy w przypadku jeżeli sąd odmówił wpisu do rejestru, bez możliwości poprawienia uchybień, należy od takiej spółki składać sprawozdanie finansowe? Spółka nie posiada wpisu do rejestru przedsiębiorców, nie ma numeru KRS. Co w takim przypadku?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam
   Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego aktualizuje się dopiero po upływie pierwszego roku obrotowego. Jeśli jednak sąd prawomocnie odmówił zarejestrowania spółki, wówczas umowa spółki ulega rozwiązaniu. Należy w takim przypadku zwrócić wszystkie wkłady wspólnikom i spłacić wierzytelności, a jeśli to jest niemożliwe - przeprowadzić likwidację zgodnie z przepisami k.s.h.

   Usuń
  2. Dziękuję za szybką odpowiedź :)

   Usuń
 14. Pani Mecans,
  Czy w sytuacji, w której sąd wydał postanowienie o zwrocie wniosku o rejestrację w KRS zmiany kapitału sp. z o.o. z powodu błędu w jednym z załączników (KRS-ZE) uzupełniając wniosek w ciągu 7 dni wystarczy przesłać poprawiony formularz (KRS-ZE) wraz z pismem przewdonim, czy też należy ponownie złożyć wszystkie formualrze (m.in. KRS-Z3) oraz załączniki?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W opisanym przypadku (błędne wypełnienie druków) sąd wniosek zwraca a spółka może go ponownie złożyć w ciągu 7 dni. Ponieważ nie jest to uzupełnienie wniosku ( to następuje w przypadku wezwania do uzupełnienia braków ) lecz ponowne jego złożenie - należy wypełnić prawidłowo wszystkie druki i dołączyć pismo przewodnie z prośbą o przeniesienie pozostałych załączników do nowego wniosku.

   Usuń
 15. Dzień dobry Pani Mecenas, proszę o informację co należy zrobić w przypadku, gdy Sąd w postanowieniu o wpisie do KRS zmian w pkt I dokona wpisu a w pkt II odmówi przyjęcia do akt rejestrowych tekstu jednolitego umowy spółki. W uzasadnieniu dowiadujemy się, ze w tekście ujęliśmy zmiany dotyczące wysokości kapitału zakładowego o czym już wcześniej był poinformowany KRS( które były zastrzeżone w samej umowie i nie powodowały jej zmian do pewnej sumy w odpowiednim czasie).Myślałam, ze będzie dobrze ująć to wszystko razem, jednak okazało się to błędnym podejściem( wyraźnie zapis w umowie mówił, ze podwyższenie kapitału nie spowoduje zmiany umowy) Czy powinniśmy przesłać tekst jednolity, na jakimś dodatkowym wniosku. Sąd nie wzywa nas do uzupełnienia, tylko odmawia przyjęcia- co powinnyśmy zrobić? Dostarczyć jakoś ten tekst jednolity, czy to tak zostawić?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Trudno jest mi udzielić porady prawnej na odległość bez znajomości dokumentów, więc proszę nie traktować mojej odpowiedzi wiążąco.

   Mogę tylko powiedzieć, że z przedstawionych informacji wynika, że prawdopodobnie podwyższenie kapitału dokonane zostało w trybie dotychczasowych postanowień umowy spółki a nie poprzez jej zmianę. Wobec tego nie było konieczności ujednolicania treści umowy spółki, skoro treść nie uległa zmianie. W związku z tym nie ma również konieczności zgłaszania tekstu jednolitego zawierającego tę zmianę.

   Sugeruję jednak skonsultować treść postanowienia z adwokatem.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
  2. Przede wszystkim zmieniliśmy siedzibę spółki i to(jak czytałam) spowodowało zmianę umowy spółki ponadto poruszyliśmy kwestie zmiany przedmiotu działalności(poszerzyliśmy); udzielenia mandatu Zarządowi i zmieniliśmy sumę podwyższenie kapitału, która nie spowoduje zmiany umowy spółki . Na moje nieszczęście oprócz tych wspomnianych kwestii zmieniłam wysokość kapitału i udziałów w tekście a to podwyższenie(zgodnie z pierwotną wersja umowy nie powodowało jej zmiany). W postanowieniu dokonano zmiany siedziby w KRS tylko nie przyjęto ujednoliconego tekstu spółki, który należało złożyć(wraz z innymi dokumentami). Niczego innego Referendarz sądowy nie odrzucił. Czy jest jakiś sposób, żeby teraz dołączyć ten tekst jednolity spółki? Powinniśmy to zrobić na jakimś szczególnym druku? Rozchodziło się o wpis do KRS(zmiana siedziby) to mamy, pewnie tego już nikt nie cofnie. Pozdrawiam i z góry dziękuję

   Usuń
  3. Przedstawione przez Panią informacje są dość chaotyczne i niestety bez zapoznania się z dokumentami nie potrafię odpowiedzieć na zadane pytanie. Proponuję jednak skorzystać z pomocy adwokata, który po pełnym ustaleniu stanu faktycznego będzie w stanie odpowiednio doradzić.

   Usuń
 16. Pani Mecenas,

  Dostaliśmy zarządzenie o zwrocie wniosku o zmianę wpisu w KRS (wykreślenie członka RN) i złożenie sprawozdania finansowego spółki z uwagi za nienależyte uiszczenie opłaty - zapłaciliśmy 140 zł. zamiast 350 zł.

  Czy w takim wypadku wystarczy ponowne złożenie wniosku i dopłacenie brakującej kwoty 210 zł. czy też zwrot wniosku oznacza automatyczny zwrot wcześniejszej opłaty i należy zapłacić całość tj. 350 zł.

  Dodatkowo w pierwotnej wersji wniosek o wpis zmiany i złożenie sprawozdania zawierał pewne błędy. Został złożony na formularzu z03 i z30 zamiast formularza z03 i zał. krs-zn, do wniosku nie dołączyliśmy też wymaganej opinii biegłego – odp. rubryka została przekreślona.
  Zastanawiamy się też czy w związku z wnioskiem o wykreślenie członka RN nie powinniśmy dołączyć do wniosku formularzy NIP-2, RG-1, ośw. dla ZUS – czego nie zrobiliśmy w pierwotnej wersji.

  Podsumowując, czy składając ponownie wniosek możemy od razu uzupełnić te braki. Czy też „ponowne złożenie wniosku” oznacza złożenie identycznego wniosku – tak co do treści, daty i złożonych formularzy jak ten który był złożony pierwotnie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli wniosek został zwrócony macie Państwo możliwość złożenia go ponownie w terminie 7 dni.
   W takim przypadku należy złożyć ponownie wszystkie prawidłowo wypełnione druki, dołączyć brakujące dokumenty oraz uzupełnić opłatę, a w piśmie przewodnim wnieść o przeniesienie pozostałych dokumentów oraz części opłaty z poprzedniego wniosku do wniosku nowego.

   Co do kwestii dołączenia druków NIP 2 i RG 1 odpowiedź znajduje się tu:

   http://praktyczneprawospolek.blogspot.com/2014/09/kiedy-nalezy-zozyc-do-krs-wnioski-o-nip.html

   Usuń
  2. Dziękuje za szybką odpowiedź.

   Pozdrawiam

   Usuń
 17. Szanowni Państwo, w związku z coraz liczniej pojawiającymi się zapytaniami w zakresie konkretnych stanów faktycznych ( czyli de facto prośbami o poradę prawną ) przypominam, że prowadząc niniejszy blog nie mam na celu świadczenia pomocy prawnej w tej formie, a jedynie wymianę informacji oraz poglądów, jak również prezentowanie ciekawych zagadnień prawnych.

  Oczywiście wszelkiej pomocy prawnej w zakresie problemów, z jakimi się Państwo stykacie w swojej działalności chętnie udzielę w ramach działalności mojej Kancelarii.

  OdpowiedzUsuń
 18. Szanowna Pani, co powinniśmy zrobić, jeśli błędnie wnieśliśmy o zmianę wpisu dot. wspólnika, zamiast o jego wykreślenie - na formularzu KRS-ZE (w związku z tym, że wspólnik zbył udziały i ma obecnie mniej niż 10 %), a referendarz wpisał zamianę zgodnie z wnioskiem, tj. w KRS figuruje teraz wspólnik mający mniej niż 10% (postanowienie ref. jest nieprawomocne)?

  Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niestety, jak już pisałam powyżej, ten blog nie jest formą udzielania porad w konkretnych sprawach. W celu uzyskania pomocy prawnej w przedstawionej sprawie zachęcam do kontaktu z Kancelarią - www.gbadwokaci.pl

   Usuń
 19. witam. Pani Mecenas, czy co należy zrobić, gdy sąd odrzuci wniosek społki z o.o. o przedłużenie terminu uzupełnienia braków w złożonym już wczesniej Krs-z3. Z góry dziękuje za odpowiedź

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam

   Najprawdopodobniej należy uzupełnić braki w wyznaczonym uprzednio terminie, a jeśli jest to niemożliwe, to należy złożyć nowy, prawidłowy wniosek.

   Zastrzegam jednak, że odpowiedź w konkretnej sprawie zależy od okoliczności i bez znajomości dokumentów nie mogę się jednoznacznie wypowiedzieć.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 20. Witam,
  Jeśli wniosek o zmianę danych w KRS został zwrócony i przed upływem 7 dni składam go ponownie z pismem przewodnim o zaliczenie poprzednio załączonych do wniosku dokumentów, to czy muszę te załączniki wymieniać w rubryce "Lista załączonych dokumentów" mimo, że faktycznie ich w danej chwili nie załączam?
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry

   Ja mam w zwyczaju w takich sytuacjach w liście załączników w poprawionym Z-3 wymieniać wszystkie załączniki z adnotacją obok, że dołączone zostały do poprzedniego, zwróconego wniosku. Nigdy nie spowodowało to żadnych komplikacji, gdyż dodatkowo wszystko wynika z treści pisma przewodniego.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
  2. Pani mecenas, czy jeśli powodem zwrotu wniosku o wpis fundacji do KRS były dwa błędy w formularzu głównym (W20) oraz zastrzeżenia dotyczące treści niektórych punktów statutu fundacji, to czy zmieniony statut powinien być opatrzony nową datą (to by oznaczało, że nowe daty będą także na uchwałach dotyczących przyjęcia statutu, wyboru zarządu, itp.), czy może zostać poprzednia data?

   Usuń
  3. Pani mecenas, czy jeśli powodem zwrotu wniosku o wpis fundacji do KRS były dwa błędy w formularzu głównym (W20) oraz zastrzeżenia dotyczące treści niektórych punktów statutu fundacji, to czy zmieniony statut powinien być opatrzony nową datą (to by oznaczało, że nowe daty będą także na uchwałach dotyczących przyjęcia statutu, wyboru zarządu, itp.), czy może zostać poprzednia data?

   Usuń
  4. Dzień dobry

   Ciężko jest udzielić odpowiedzi bez lektury dokumentów. Jednak z tego co Pani pisze wynika, że sąd zakwestionował treść statutu, a zatem konieczna jest jego zmiana. Zmiana zawsze dokonywana jest z dniem faktycznego dokonania czynności. Nie można zmienić czegoś wstecznie. Wobec tego fundacja będzie miała statut z dnia uchwalenia, zmieniony uchwałą z dnia podjęcia uchwały itp.
   Sugeruję jednak konsultację z adwokatem, gdyż temat wymaga analizy.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 21. Dzień dobry!

  Mam pytanie, kupiłem 100 udziałów w jednoosobowej Sp. z o.o. (1 kwietnia), w międzyczasie zbyłem 40 udziałów na rzecz dwóch wspólników. 31 marca były prezes zatwierdził sprawozdanie finansowe za rok, w którym sprawował funkcję, mam wszystkie dokumenty, łącznie z wypisanym wnioskiem KRS-ZN, bilansem, RZiS, lecz nie złożył dokumentów do sądu. 3 kwietnia po zbyciu udziałów na rzecz dwóch wspólników odwołaliśmy byłego prezesa, powołaliśmy nowy zarząd, zmieniliśmy umowę spółki, nazwę, siedzibę, adresy etc. Mogę w takim przypadku wysłać jeden wniosek KRS-Z3 łącznie z niezbędnymi załącznikami oraz dokumentami uzupełniającymi zawierającymi wszelkie zmiany, które od tego czasu nastąpiły? Będę szalenie wdzięczny za wszelkie informacje.

  Pozdrawiam :)

  OdpowiedzUsuń
 22. Dzień dobry.

  Z opisanego przez Pana stanu faktycznego wynika, że nie ma przeszkód, aby w jednym wniosku Z3 zawrzeć wszystkie zmiany, które nastąpiły w spółce oraz jednocześnie zgłosić sprawozdanie finansowe za rok 2014.
  Proszę przy okazji pamiętać, że jeśli spółka ma wpisane do rejestru PKD na starych zasadach (więcej niż 10 przedmiotów działalności) to należy przy tej zmianie dokonać również zmiany PKD, zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami.

  pozdrawiam serdecznie

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Wniosek KRS-ZM też jest już wypełniony :) Dokumenty chcę wysłać pocztą, w polu nadawcy, jak mniemam, wpisuję nowy adres spółki?

   Łączę pozdrowienia

   Usuń
  2. Jeśli pod nowym adresem już spółka odbiera korespondencję, to tak.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 23. Dzień Dobry!
  Mam pytanie - wniosek o zmianę danych w KRS został zwrócony z uwagi na niedołączenie dokumentu KRS-ZM oraz braku pewnych uchwał. Moje pytanie odnosi się do ponownego złożenia KRS-Z3. Czy muszę ponownie składać wszystkie załączniki składane pierwotnie (tj. KRS-ze, krs-zk) czy wystarczy tylko KRS-z3 + KRS-ZM. No i czy w KRS-Z3 dopisuję brakujące załączniki (to znaczy wpisuję to co było + których nie złożono pierwotnie) czy wpisuję w załącznikach tylko ten KRS-ZM + te których pierwotnie nie złożyłam.

  Z góry dziękuję za pomoc,
  Pozdrawiam serdecznie,
  Sylwia

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry

   Odpowiedź na oba pytania zawarta jest powyżej w moich komentarzach:

   "Jeśli wniosek został zwrócony macie Państwo możliwość złożenia go ponownie w terminie 7 dni.
   W takim przypadku należy złożyć ponownie wszystkie prawidłowo wypełnione druki, dołączyć brakujące dokumenty oraz uzupełnić opłatę, a w piśmie przewodnim wnieść o przeniesienie pozostałych dokumentów oraz części opłaty z poprzedniego wniosku do wniosku nowego"

   druga część pytania:

   "Ja mam w zwyczaju w takich sytuacjach w liście załączników w poprawionym Z-3 wymieniać wszystkie załączniki z adnotacją obok, że dołączone zostały do poprzedniego, zwróconego wniosku. Nigdy nie spowodowało to żadnych komplikacji, gdyż dodatkowo wszystko wynika z treści pisma przewodniego"

   pozdrawiam

   Usuń
 24. Witam
  Pani Dario mam następujące pytanie, jeżeli w pouczeniu - zarządzenia Sądu o zwrocie wniosku ze względu na błędnie wypełnioną datę w polu nr 33 wniosku KRS-X2 mam informację, że do kolejnego wniosku mam załączyć niektóre dokumenty, które już załączyłem w poprzednim wniosku (w tym z błędnym wpisem w polu 33) to mam się do tego odnieść w piśmie przewodnim czy też ponownie załączyć takie dokumenty.
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry

   Tak jak już pisałam, zasada jest taka, że druki załącza się wszystkie jeszcze raz natomiast dokumenty, które złożone zostały wraz z pierwotnym wnioskiem muszą zostać dołączone do nowego wniosku, o co należy prosić w piśmie przewodnim.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 25. Witam,
  właśnie otrzymałem zwrot wniosku ze względu na błędnie wypełnione wnioski. Wpis miał dotyczyć przekształcenia spółki jawnej w komandytową. W zarządzeniu Sąd oczywiście wskazał na czym polegały błędy ale dodatkowo wezwał do uzupełnienia braków poprzez dołączenie w oryginale lub uwierzytelnionym notarialnie odpisie wycenę składników majątku spółki przekształcanej oraz sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia (art. 572 w zw. z art. 558 par. 2 ust. 3 ksh) i tu chyba Sąd popełnił błąd ponieważ art. 572 ksh dotyczy przekształcenia spółki osobowej w kapitałową a w moim przypadku miało miejsce przekształcenie spółki osobowej w osobowej czyli dotyczy tego art. 582 ksh który nie wymaga załączenia tych dokumentów .

  w związku z powyższym mam do Pani następujące pytania:
  a) czy Sąd w zarządzeniu o zwrocie wniosku mógł jednocześnie wezwać do uzupełnienia?
  b) czy uzupełnić braki formalne poprzez wysłanie poprawionych wniosków i w piśmie przewodnim odnieść się do uzupełnienia braków że jest bezzasadne
  c) czy może z uzupełnieniem braków wnieść jednocześnie skargę na zarządzenie referendarza?

  Będę wdzięczny za wszelką pomoc i ewentualne wskazówki

  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry

   Po pierwsze co do zasady sąd albo wzywa do uzupełnienia braków albo zwraca wniosek.

   Na podstawie wskazanych informacji wydaje mi się, że w tym przypadku sąd zwrócił wniosek ale niejako dla ułatwienia wskazał również braki inne niż formalne.

   Jeśli w przekształcanej spółce jawnej wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy spółki (jest to warunek konieczny), wówczas faktycznie nie ma konieczności dołączania wyceny (art. 582 ksh).

   Ja w takich sytuacjach praktykuję złożenie poprawionego wniosku w terminie dołączając pismo przewodnie wyjaśniające sytuację (wskazujące na nieprawidłowość rozumowania referendarza), z podaniem podstaw prawnych. Zazwyczaj kończy się to wpisem i nie jest niezbędna skarga na orzeczenie referendarza.

   Jeśli natomiast sąd nadal będzie żądał tej wyceny to musi ponownie wezwać do uzupełniania braków i wówczas będzie możliwość złożenia skargi.

   pozdrawiam

   Usuń
 26. Pani Mecenas, czy z Pani praktyki wynika, że po upływie terminu na uzupełnienie braków formalnych sąd odmawia wpisu czy zwraca wniosek?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych w wyznaczonym terminie, sąd orzeka merytorycznie - czyli odmawia wpisu.

   Usuń
 27. Pani Mecenas, czy od postanowienia referendarza sądowego wzywającego do uzupełnienia braków formalnych wniosku przysługuje skarga na orzeczenie referendarza? Pytam ponieważ sad wezwał mnie do uzupełnienia wniosku poprzez dołączenie umowy zbycia udziałów z podpisami notarialnie poświadczonymi. Umowa, która dołączyłam do wniosku została podpisana, zawarta w Norwegii i ma tu zastosowanie art. 25 ust 1 ustawy prawo prywatne międzynarodowe. Prawo norweskie nie wymaga tu szczególnej formy więc KRS powinien respektować tego typu umowy. Sąd jednak stwierdził, że art. 25 ust 1 nie znajduje zastosowania. Co jest moim zdaniem błędnym rozumowaniem. Czy mogę więc zaskarżyć postanowienie wzywające do uzupełnienia braków formalnych? Czy poczekać na kolejne postanowienie o odmowie dokonania wpisu nowych wspólników.Bardzo dziękuję za odpowiedź.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry.

   Ponieważ postanowienie wzywające do uzupełnienia braków formalnych wniosku nie jest postanowieniem co do istoty sprawy ani nie kończy postępowania, nie jest również wymienione w art. 394 § 1 k.p.c., skarga nie przysługuje. Skargę będzie można złożyć dopiero na postanowienie merytoryczne.

   Usuń
 28. Witam serdecznie,
  mam problem: otóż w kwietniu wysłaliśmy wszelką dokumentację do KRS w związku z zmianami statutowymi stowarzyszenia. Do dnia dzisiejszego nie było odzewu; zadzwoniłam do wydziału KRS i okazało się ze, wysłali odpowiedź dotyczącą uzupełniania braków, poźniej informację o odrzuyceniu wniosku- tłumacząc się pozostawionym awizo. Jednakże my nie otrzymaliśmy żadnego potw. awizowego ... Pani z KRS-u pokierowała mnie aby napisać pismo o zwrot formalny... I tu pytanie czy mam się powołać na jakis art. ustawy o KRS? Jak obrać w słowa pismo oraz jak Pani zdaniem potoczy się dalsza sprawa?
  Proszę o radę

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry

   Proponuję napisać do KRS pismo z prośbą o prawidłowe doręczenie postanowienia wzywającego do uzupełnienia braków, z powołaniem się na fakt nieotrzymania awizo (wskazując ewentualnie dane świadków, którzy potwierdzą brak doręczenia awizo). Jeśli to się nie uda, wówczas można wnosić o zwrot dokumentacji i ponownie złożyć wniosek z załącznikami.

   Usuń
 29. Pani Dario, na początku czerwca otrzymaliśmy zarządenie zwrotu wniosku. Przed upływem terminu 7 dni został złożony kolejny, tym razem poprawny - wniosek. Dzisiaj, wiedziona ciekawością "wrzuciłam" w google numer naszej sprawy i jakiez bylo moje zdziwienie gdy okazalo się, ze na poczatku lipca jakas firma otrzymała "nasz" krs. Mamy "zwrotkę" wysłania poprawnego wniosku i od tej pory żadnego innego znaku od sądu. Proszę o poradę, nie mam pojęcia, co zrobić z tym fantem a Pani jest jedyną kompetentną osobą, do której w tej chwili mam możliwość i śmiałość się zwrócić.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry.

   Nie za bardzo rozumiem, co oznacza, że jakaś inna firma dostała Państwa KRS. Przedstawiony opis stanu faktycznego jest niejasny.
   Niemniej pierwszym krokiem z Państwa strony powinno być zgłoszenie się do biura obsługi interesanta lub też kontakt telefoniczny z tym biurem, podanie sygnatury sprawy i ustalenie, jaki był los wniosku. W zależności od wyniku ustaleń można będzie podjąć następne kroki.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
  2. Przepraszam, wyraziłam się niejasno. Numer naszej sprawy brzmiał: NsRejKRS12345/15/123. Gdy wrzuciłam do google ten numer sprawy, to "wyskoczyła" mi identyczna sygnatura akt przy informacji ze zarejestrowano z tej sprawy inna firme. Dzisiaj za Pani porada zadzwonilam i okazalo się, ze nasza sprawa ma juz inny numer, bo costamcostam. W każdym razie dokumenty poszły do akceptacji do Prezydenta. Wygląda na to, że jesteśmy krok do przodu. Dziękuję Pani pięknie za pomoc i serdecznie pozdrawiam :)

   Usuń
 30. Sz.P. Sąd ponownie zwrócił mi wniosek KRS fundacji z uwagi na błędne wypełnienie formularzy. Odesłał mi złożone dokumenty. Jeden z formularzy był już wcześniej poprawiany ale teraz Sąd znalazł inny błąd. Zaznaczam, że zmiany dotyczyły statutu oraz sprawozdania finansowego. Co robić? Uzupełnić braki czy złożyć wniosek na nowo. Co wówczas z terminem 7 dni od podjęcia uchwał? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry.

   Czasem się tak zdarza, że jakiś błąd w formularzu zostaje przez sąd zauważony dopiero na etapie powtórnego badania wniosku. Jeśli ponowny zwrot nie został dokonany z powodu tego samego błędu, który był powodem pierwszego zwrotu nie ma przeszkód, żeby w terminie 7 dni od daty doręczenie zarządzenia złożyć poprawny wniosek. Wówczas za datę wniesienia będzie uważana data pierwotnego wniosku i termin będzie zachowany.

   Jeśli natomiast zaistniał ponownie ten sam błąd i działanie opisane wyżej się nie uda, wówczas trzeba złożyć nowy wniosek. W tej sytuacji oczywiście termin 7 dni od podjęcia uchwał nie zostanie zachowany, jednak nie powinno się to wiązać z konsekwencjami, skoro fundacja podejmuje działania celem spełnienia ustawowego obowiązku.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
  2. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

   Usuń
 31. Szanowna Pani Mecenas
  pierwszy raz mam do czynienia z sytuacją w której na skutek wniosku o dokonanie zmiany wpisu w zw. z obniżeniem kapitału zakładowego Sąd Rejestrowy wydał postanowienie w którym w pkt I dokonał zmiany zgodnie z wnioskiem, a w pkt II odmówił przyjęcia tekstu jednolitego z racji na niezgodność jednego paragrafu. Paragraf (który to paragraf nie był zmieniany w procesie obniżania kapitału) rzeczywiście nie jest zgody z treścią umowy spółki. Sąd nie wezwał jednak do uzupełnienia wniosku i dokonał wnioskowanych zmian. Jestem świadomy, że najlepiej będzie poprawny tekst jednolity złożyć w sądzie, jednak zastanawiam się nad przyczyną takie rozstrzygnięcia.
  Z poważaniem

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry

   Faktycznie ciekawe i zastanawiające rozstrzygnięcie.
   Ja też się z takim nie spotkałam dotychczas. W takich sytuacjach spółki otrzymywały wezwania do uzupełnienia braków formalnych wniosku, gdyż nieprawidłowa treść tekstu jednolitego jest właśnie takim brakiem.

   W mojej ocenie, z formalnego punktu widzenia, rozstrzygnięcie w punkcie II jest przedwczesne i dokonane z naruszeniem przepisów postępowania, albowiem sąd ewidentnie pominął etap "brakowy". Dlatego też nie jestem w stanie w tej chwili obronić sposobu postępowania sądu - nie przychodzą mi żadne argumenty do głowy.

   Jednak, gdyby Pan zdecydował się skarżyć to postanowienie, proszę się podzielić wynikami. Ciekawa jestem opinii sądu w tym przedmiocie.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 32. Dzień dobry Pani Mecenas. Proszę o Pani opinię, taka sytuacja: członek zarząd podpisując formularz z3 nie uzupełnił daty przy podpisie w polu d.2. Jakie mogą być konsekwencje? Wniosek zostanie rozpoznany czy zostanie zwrócony? Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry.

   Nie spotkałam się w dotychczasowej praktyce z sytuacją, w której brak daty w jakikolwiek sposób wpłynąłby na rozstrzygnięcie sądu. W mojej ocenie wniosek powinien zostać rozpoznany. Oczywiście literalnie przyjmując kwestię prawidłowości wypełnienia formularzy, teoretycznie jest podstawa do zwrotu, ale wydaje mi się, że byłby to przejaw skrajnego formalizmu.

   pozdrawiam

   Usuń
 33. Witam serdecznie. Czy jeżeli złożyłam pismo po upływie 7 dni to sąd dokona kary na firmę? Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry.

   Złożenie pisma po upływie terminu będzie skutkowało albo prawomocnym zwrotem wniosku (czyli sytuacją taką, jakby wniosek nigdy nie był złożony), albo odmową wpisu. Z samego faktu nieuzupełnienia braków lub też niezłożenia w terminie 7 dni od zwrotu poprawionego wniosku nie ma kary.

   Proszę jednak pamiętać, że kara jednak może być nałożona, jeśli upłynął już termin do obowiązkowego zgłoszenia zmian.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 34. Witam ! Otrzymałam dzisiaj odmowę dokonania wpisu do KRS ,ponieważ w statucie nie określiłam ważności uchwał podejmowanych przez Komisję Rewizyjną,mój błąd,ale teraz nie wiem co mam robić,czy muszę zwoływać zebranie,żeby wszyscy podpisali wszystkie dokumenty z nową datą, czy wystarczy tylko poprawiony statut,ale co z uchwałą wcześniejszą o jego przyjęciu,mam mętlik w głowie i tylko 7 dni.Proszę o szybką odpowiedź.pozdrawiam Lidka

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry

   Trudno jest mi udzielić odpowiedzi, bo nawet nie określiła Pani o jaki podmiot chodzi (stowarzyszenie, spółdzielnia itp) i nie znam treści orzeczenia sądu ani wniosku, jaki Pani złożyła. Nie jestem w stanie na podstawie tak skąpych danych czegoś zaproponować.

   Jeśli potrzebuje Pani pomocy w przeprowadzeniu czynności związanych z rejestracją, proponuję kontakt mailowy z kancelarią: kancelaria@gbadwokaci.pl

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 35. Witam ! Musze to zrobić dziś, jutro bo mam po prostu wszystkich ludzi na miejscu.Zakładam stowarzyszenie związane z kulturą ludową,Treść orzeczenia sądu"w niniejszej sprawie statut nie spełnia wszystkich warunków określonych przez przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach,nie określa bowiem ważności uchwał podejmowanych przez komisję rewizyjną,co wprost nakazuje przepis art.10 ust.1 pkt. 6 ustawy" Zaczynam od początku, może się uda,wolę zrobić spotkanie, zebrać podpisy ,bo nie zmieszczę się w terminie,kontakt z kancelaria i tak dopiero w poniedziałek.Pozdrawiam.Lidka

  OdpowiedzUsuń
 36. Szanowna Pani Mecenas, w zwiazku z rejestracja Stowarzyszenia, po złozeniu w niosku i dokumentow - dostalismy pismo nakazujące usunięcie ze statutu sformułowania dotyczącego posługiwania się skrótem. Czy to oznacza, ze MUSIMY to zrobić? I co za tym idzie - tego skrotu nie mozna nam będzie użyc pozniej także w logo czy adresie strony? Z góry dziękuję za pomoc! Jest Pani wielka w tym, co robi!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry

   Dziękuję za miłe słowa.
   Jeśli sąd dopatrzył się jakichś nieprawidłowości w statucie, to trzeba je usunąć. W przeciwnym razie sąd odmówi wpisu stowarzyszenia do KRS. Niestety bez analizy akt nie mogę ocenić, czy sąd ma rację. To wymagałoby wglądu w sprawę.
   Co do posługiwania się skrótem w materiałach marketingowych, to również jest sprawa do omówienia, odpowiedź zależy od wielu czynników.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 37. Szanowna Pani Mecenas, Spółka przesłała do Sądu uchwałę wskazującą błędny podział majątku spółki jawnej Sąd uchwałę przyjął, ale nie jest ona zgodna z rzeczywistością. Obecnie Spółka jest wykreślona, ale zastanawiam się czy powinna przesłać do Sądu właściwą uchwałę? Błąd przesłane j uchwały polegał na wskazaniu, iż wspólnikom zostanie zwrócony wniesione wkłady, a po dokładnej analizie okazało się, że nie ma dość środków.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry

   Ponieważ Pani/Pana zapytanie nie dotyczy tematu i stanowi w istocie prośbę o poradę, w celu jej uzyskania zapraszam do kontaktu z kancelarią: kancelaria@gbadwokaci.pl.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 38. Szanowna Pani Mecenas
  Czy można zawnioskować o dołączenie załączników z akt innej sprawy do nowego wniosku?
  Ponowny wniosek został źle uzupełniony i zamiast trzech zmian w KRS , Sąd uwzględnił jedną.
  Czy składając nowy wniosek( nie ponowny) oprócz wypełnionych formularzy mogę zawnioskować o " przeniesienie" załączników z akt starej sprawy podając sygnaturę? Bo rozumiem, że Sąd załączników z urzędu nie oddaje?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry

   Jeśli poprzedni wniosek nie został formalnie zwrócony, to sąd fizycznie nie zwróci załączników. Jak rozumiem, w tym przypadku sąd rozpoznał wniosek merytorycznie i odmówił wpisu dwóch zmian, a zatem dokumenty zostają w aktach.
   Wobec tego co do zasady nie ma przeszkód, aby wnioskować o dołączenie do nowego wniosku dokumentów złożonych do poprzedniej sprawy, jednakże to czy sąd się przychyli do tego wniosku zależy, o jakie dokładnie dokumenty chodzi. Na pewno wszystkie formularze muszą zostać wypełnione ponownie.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 39. Szanowna Pani Mecenas, czy dopuszczalne jest, w trakcie działania Stowarzyszenia KRS tworzenie oddzielnego Regulaminu działaności Stowarzyszenia? Np regulaminu doprecyzowującego, jaki status zawodowy mają jego członkowie (w statucie osoby fizyczne, a w regulaminie - wyłącznie właściciele firm) lub regulaminu dotyczącego usuwania członków (w statucie - wykluczenie przez Zarząd na skutek braku przejawów aktywnego działania na rzecz stowarszyszenia, a w regulaminie - wykluczenie także po trzech nieusprawiedliwionych nieobecnościach na zebraniach stowarzyszenia). A jeśli tak - czy należy go potem dosłać do KRS? Z góry dziękuję za pomoc, ponieważ nie chcielibyśmy popełnić błędu.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry

   W takiej sytuacji najlepiej jest zmienić statut stowarzyszenia zgodnie z przepisami i zmianę zgłosić do KRS.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 40. Witam
  Mam problem z wpisem wzmianki w przedmiocie złożenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok. Z przyczyn formalnych byłem zmuszony sprawozdanie finansowe jaki pozostałe dokumenty sporządzić osobiście , co skutkowało kilkoma błędami tj. błędnym drukiem Z30 oraz brakiem dołączonego potwierdzenia przelewu. W miesiącu listopadzie dostałem pismo z prośbą o uzupełnienie braków oraz z adnotacją iż wymagane pisma powinni podpisać wszyscy członkowie zarządu , nadmienię iż spółka zawiesiła swoją działalność w roku 2014 i kontakt z byłymi wspólnikami jest niemożliwy (przebywają za granicą niestety nie mam z nimi kontaktu ) Brakujące dokumenty wraz z pismem wyjaśniającym wysłałem do KRS . Otrzymałem ponowne pismo z informacja iż brak potwierdzenia przelewu i znów nakaz uzupełnieni podpisów . Pojechałem do siedziby KRS osobiście zostawiłem potwierdzenie przelewu i kolejne pismo informujące o braku możliwości złożenia podpisów przez pozostałych wspólników .
  Niestety dziś otrzymałem pismo wzywające do złożenia oryginału sprawozdania finansowego jak i sprawozdania zarządu z kompletem podpisów . W terminie 7 dni i bez adnotacji o możliwym odwołani pod rygorem odmowy wpisu.
  Proszę o informacje -
  1.Jakie mogą być konsekwencji braku wpisu .
  2. Pan referent odmówił spotkania przy poprzedniej wizycie , jaka może być ewentualna droga odwoławcza.
  3. Czy brak wpisu będzie miał konsekwencje w wypadku zamknięcia spółki w najbliższym czasie

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry

   Niestety przepisy są jednoznaczne. Jeśli są wymagane podpisy wszystkich członków zarządu, nikt nie może Panu zezwolić na odstępstwo od tej zasady, gdyż przepisy nie przewidują tu dowolności sędziowskiej. A zatem wizyta u referendarza oraz kolejne pisma nic nie zmienią.

   Konsekwencją niezłożenia sprawozdania finansowego może być: postępowanie przymuszające oraz grzywna nałożona na spółkę, odpowiedzialność za wykroczenie, a także w skrajnych przypadkach nawet rozwiązanie spółki przez sąd.

   Proszę rozważyć więc możliwość zwołania zgromadzenia i odwołania z zarządu osób, które są nieosiągalne a powołania osób, które są na miejscu. Wówczas sytuacja się rozwiąże.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
  2. Dziękuje bardzo za pomoc .
   Mam jeszcze jedno pytanie , jako że z 3 osobowej spółki jestem jedyną osobą która interesuje się sprawą czy w jakiś najmniej ryzykowny sposób można wykorzystać zaistniałą sytuację do rozwiązania spółki ?
   Jeszcze raz Dziękuje

   Usuń
  3. Dzień dobry

   Oczywiście na pewno można opracować optymalny scenariusz postępowania, jednak porada w takiej sprawie przekracza już ramy bloga. Zachęcam do kontaktu z kancelarią: d.gorzkiewicz@gbadwokaci.pl

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 41. Szanowna Pani Mecenas, dostalismy dzis postanowienie o rejestracji w KRS. Niestety ktoś przekręcił nazwę, choć we wnioskach podana była prawidłowa :( Co robić? Składać zażalenie na postanowienie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry

   Proponuję złożyć do sądu pismo z wnioskiem o sprostowanie z urzędu oczywistej omyłki we wpisie. Powinno zadziałać.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
  2. Dziękuję serdecznie :)

   Usuń
 42. Szanowna Pani Mecenas, Mam ciekawy problem. Złożyłem wniosek o zmianę wpisu w KRS (opłacony kwotą 250 zł oraz 100 zł za ogłoszenie w MSiG). Tymczasem otrzymałem zarządzenie o zwrocie wniosku z uzasadnieniem, że został on nieprawidłowo opłacony tj. jedynie kwotą 200 zł. Sprawdziłem czy nie doszło z mojej strony do pomyłki jednak okazało się, że wpis był poprawnie opłacony. Co więcej potwierdzenia przelewów były dołączone do mojego wniosku.

  No, i teraz mam problem. Sąd wzywa do wniesienia właściwej opłaty w terminie 7 dni. Przysługuje mi oczywiście skarga, ale wtedy musiałbym ją dodatkowo opłacić kwotą 100 zł, co wydaje mi się bez sensu. Z drugiej strony ponowne opłacenie już opłaconego wniosku też nie jest zbyt sensowne.

  pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry

   Jeśli ma Pan pewność, że opłata była prawidłowa (to bardzo ważne, żeby miał Pan 100% pewności, że wskazano prawidłowy sąd, rachunek, itp), to najlepiej jest złożyć w wyznaczonym terminie 7 dni pismo do sądu z wyjaśnieniem i prośbą o dokonanie wpisu. Ja mam taką praktykę i zazwyczaj to działa. Może Pan dołączyć do pisma ponownie potwierdzenia zapłaty. Powinno to zadziałać szybciej niż skarga i nie generuje kosztów.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 43. Pani Mecenas, mam pytanie. Prowadziliśmy jako fundacja korespondencję z sądem dotyczącą wezwania do uzupełnienie wniosku. W pierwotnym wniosku złożyliśmy oryginał uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez radę fundacji. Z uwagi na brak formularza i opłaty "wniosek został zwrócony" ( żadnych dokumentów jednak nie odesłano), wezwano nas do uzupełnienia dokumentów. W kolejnym wniosku złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty wraz z kopią uchwały. Sąd domaga się jednak oryginału uchwały lub tez notarialnie potwierdzonej kopii. Niestety nie posiadamy oryginału, który został wysłany w pierwszym wniosku i w naszym przekonaniu jest w archiwum sądu. W międzyczasie z uwagi na brak uchwały wniosek został odrzucony i odmówiono wpisu. Czy powinniśmy składać wniosek na nowo? W jaki sposób formalnie możemy odzyskać oryginał uchwały?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry

   Odpowiedź na zadane pytania zależy od kilku dodatkowych czynników.

   Po uprawomocnieniu się zarządzenia o zwrocie wniosku dokumenty nie zostają w archiwum sądu tylko są fizycznie zwracane wnioskodawcy pocztą. Może zostały zwrócone a Państwo nie odebraliście przesyłki?

   Druga możliwość - zwrot się nie uprawomocnił, gdyż w terminie 7 dni od doręczenia zarządzenia uzupełniliście Państwo pierwotny wniosek i w rezultacie został on merytorycznie rozpoznany ( odmowa wpisu). Wówczas dokumenty nie są zwracane i zostają w aktach.

   Ponieważ jak widać jest kilka możliwych scenariuszy trudno jest mi coś odpowiedzieć bez znajomości akt. Porada w tym zakresie wykracza poza zakres bloga. W razie potrzeby proszę o kontakt z kancelarią d.gorzkiewicz@gbadwokaci.pl i skorzystanie z naszych usług.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
  2. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie.

   Usuń
 44. Pani Mecenas,
  Postanowieniem Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na zasadzie art. 24 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym nałożył na wspólników spółki jawnej grzywny w kwotach po 3000 zł na każdego z nich. Grzywny zostały nałożone z uwagi na niezłożenie w wyznaczonym przez sąd terminie jednolitego tekstu umowy spółki. Zgodnie z treścią pouczenia w/w sądu, na to postanowienie przysługuje skarga do Sądu Rejonowego. Z kolei zgodnie z art. 1052 k.p.c., w razie wykonania czynności przez zobowiązanego lub umorzenia postępowania, grzywny niezapłacone do tego czasu ulegają umorzeniu. Czy w związku z powyższym, należy uznać, iż w razie złożenia tekstu jednolitego umowy kara ulegnie umorzeniu ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry

   Ponieważ jest to prośba o udzielenie porady w konkretnej sprawie, mogę ewentualnie zaproponować skontaktowanie się z kancelarią w celu skorzystania z naszych usług.
   Mój email: d.gorzkiewicz@gbadwokaci.pl

   pozdrawiam seredcznie

   Usuń
 45. Dzień dobry,
  Taka trochę głupia sprawa, składam ponownie poprawiony wniosek po zwrocie (oczywiście KRS-ZM...), ale nie zdążyłem przygotować na czas pisma przewodniego informującego o ponownym złożeniu wniosku, a nie mam już możliwości uzyskać podpisów na nim w ciągu 7 dni od zwrotu wniosku. Oczywiście sam nowy wniosek i załączniki są już prawidłowo podpisane. Czy można wysłać wraz z wnioskiem niepodpisane pismo przewodnie, które w końcu jest tylko informacją, bo podstawą jest przecież wniosek? Czy sąd to zwróci?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry

   Nie powinien zwrócić. Przepisy dotyczące zwrotu dotyczą wniosku. Pismo przewodnie jest w zasadzie tylko dokumentem pomocniczym.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 46. Dzień dobry
  spółce zoo zwrócono wniosek KRS-X2 ponieważ nie wezwała w Monitorze Sądowym wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności. Czy teraz wystarczy umieścić to ogłoszenie i po trzech miesiącach ponownie złożyć wniosek KRS-X2 czy od początku przeprowadzać całą procedurę likwidacji czyli składać KRS-Z61 + nowe uchwały -czekać 6-mcy?. Walne Zgromadzenie zakończyło już proces likwidacji i dokumenty (protokół z WZW + sprawozdanie finansowe) zostały złożone w urzędzie skarbowym.
  Z góry bardzo dziękuję za pomoc.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry

   Ponieważ jest to prośba o udzielenie porady w konkretnej sprawie, mogę ewentualnie zaproponować skontaktowanie się z kancelarią w celu skorzystania z naszych usług.
   Mój email: d.gorzkiewicz@gbadwokaci.pl

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 47. Pani Mecenas, po raz kolejny dostałem grzywnę za niedopełnienie obowiązku informacyjną przez Spółkę, tylko że zostałem odwołany z zarządu w 2003 roku. Niestety spółka nie złożyła wniosku o zmianę w KRS. Spółka nie funkcjonuje, z właścicielem nie ma kontaktu. Miałem nawet kila lat temu sprawę karną z tego samego tytułu, ale sąd mnie uniewinnił gdyż udowodniłem że nie zasiadam we władzach spółki. Tylko że KRS nie przyjmuje tego do wiadomości jak również jako od osoby nieupoważnionej nie przyjmuje moich wniosków o wykreślenie mnie z KRS. Jak doprowadzić wpis w RS do stanu faktycznego?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry

   Jest kilka sposobów, jednak konieczna jest bliższa analiza sprawy. W celu uzyskania porady w indywidualnej sprawie mogę zaproponować kontakt z kancelarią i skorzystanie z naszych usług. Mój mail: d.gorzkiewicz@gbadwokaci.pl

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 48. Bardzo cenne uwagi dotyczące wniosków do KRS. Z naszej strony jeżeli jesteście zainteresowani formularzami sądowymi to są one do pobrania na stronie biura rachunkowego KFK Expert.

  OdpowiedzUsuń
 49. Witam. Chciałbym zapytać co zrobić gdy sąd błędnie uzna iż należy poprawić wniosek o wpis stowarzyszenia do rejestru (wynika to z faktu iż niewłaściwie coś doczytano w statucie) i referendarz wezwie do uzupełnienia braków?Czy można to wezwanie (postanowienie o wezwaniu do złożenia prawidłowo podjętej uchwały w terminie 7 dni) jakoś zaskarżyć

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry

   W takich sytuacjach jest oczywiście kilka czynności, które można podjąć, kwestia ta jednak jest nieco bardziej skomplikowana i nie mieści się w ramach formuły bloga.

   W celu uzyskania porady prawnej w powyższej sprawie zapraszam do kontaktu z kancelarią. Email: kancelaria@gbadwokaci.pl

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 50. Pani Mecenas, a co w sytuacji, gdy nie usunięto braków w 7 terminie i wniosek o wpis zmian do rejestru przedsiębiorców został faktycznie w całości zwrócony?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry

   W takiej sytuacji pozostaje ponowne złożenie wniosku.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 51. Witam.
  Chciałabym zapytać co zrobić w sytuacji, gdy błędnie złożyło się wniosek o rejestrację nowego stowarzyszenia. Mianowicie - chcę założyć stowarzyszenie bez działalności gospodarczej, a przez niewiedzę złożyłam również formularz KRS-WM. Otrzymałam zwrot wniosku bez wezwania do uzupełnienia braków. Formularze wraz z wnioskiem jeszcze nie zostały mi zwrócone.Minęło już ustawowe 7 dni. Co teraz? Czy mogę złożyć ponownie wniosek i formularze?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry

   Wniosek prawomocnie zwrócony traktowany jest jak niezłożony. Wobec tego pozostaje złożenie prawidłowych dokumentów od nowa.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 52. Co w sytuacji, kiedy sprawozdanie finansowe zostało złożone w ustawowym terminie do KRS, jednak na skutek błędów dokumenty zostały faktycznie zwrócone (nie było możliwości usunięcia braków w terminie 7 dni), a nowy wniosek wraz z dokumentami finansowymi został złożony ponownie, ale we wrześniu (więc po terminie). Czy grozi za to jakaś kara?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry

   Tak jak pisałam powyżej, wniosek zwrócony nie wywołuje żadnych skutków a zatem w opisanym przypadku termin nie został dotrzymany i teoretycznie może to skutkować konsekwencjami.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 53. Dzień dobry,Pani Mecenas
  dostaliśmy pismo z Sądu, w którym napisali: Wpis nie może być dokonany ponieważ postanowieniem z dnia.... (...) oddalono wniosek z uwagi na złożenie przez wnioskodawcę do akt rejestrowych dwóch różnych protokołów z jednego posiedzenia wspólników, a więc wnioskodawca dokonał "uzupełnienia protokołu, a więc zmiany dokonano bez zwołania posiedzenia wspólników. Wnioskodawca powinien zwołać ponownie posiedzenie wspólników , celem podjęcia prawidłowych uchwał.
  Moje pytanie:jak ma wyglądać teraz protokół? rozumiem , że uchwały muszą pozostać ze wcześniejszymi datami(chodzi o likwidację) Data protokołu też ma być jak w oryginale?, a napisać gdzieś na dole że jest to sprostowanie z bieżącą datą? czy cały protokół ma być na nowo napisany z bieżącą datą?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry

   odpowiedź wymaga analizy dokumentów, co przekracza ramy bloga. Porad prawnych udzielam w ramach kancelarii - d.gorzkiewicz@gbadwokaci.pl

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 54. Dzień dobry, Pani Mecenas otrzymaliśmy postanowienie z Sądu o odmowie wpisu. Wniosek dotyczył złożenia sprawozdania finansowego. W uzasadnieniu zwrócono uwagę, że w dokumentach t.j. SF i uchwale o jego zatwierdzeniu jest błędna data. Otóż, spółka rozpoczęła działalność z dniem wpisu np.10.02.2015. Tymczasem w przedmiotowej sprawie zostało złożone sprawozdanie finansowe za okres 01-01.2015-31.12.2015r.W związku z tym odmówiono wpisu zmianek o złożeniu SF i uchwały bo daty określające okres sprawozdawczy powinny być od 10.02.2015-31.12.2015. Czy można napisać nową uchwałę uznającą ten błąd za pomyłkę pisarską? Co zrobić w takim przypadku aby poprawnie złożyć dokumenty i wniosek do KRS?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry

   Należy w takiej sytuacji przygotować poprawnie dokumenty (uchwały i sprawozdanie finansowe) i ponownie je złożyć w sądzie wraz z odpowiednimi drukami.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
  2. Dziękuję uprzejmie za odpowiedź a czy należy napisać pismo przewodnie wyjaśniające, że ponowne złożenie dokumentów wynika z omyłkowo wpisanej daty?" Poprawnie dokumenty.." -tzn. poprawić daty sporządzenia i zatwierdzenia czy na nowo sporządzić i zatwierdzić SF i uchwałę?

   Usuń
  3. Jeśli potrzebują Państwo pomocy w poprawnym złożeniu dokumentów świadczę takie usługi w ramach swojej kancelarii. Formuła bloga niestety nie pozwala na tego typu doradztwo.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 55. Dzień dobry,

  Pani Mecenas, chciałbym się dowiedzieć, jakie są ewentualne konsekwencje nie złożenia wniosku do KRS w terminie (XIII wydział)? Przekroczenie jest duże - wynosi bowiem ponad 3 miesiące.

  Pozdrawiam serdecznie

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry

   Teoretycznie konsekwencją jest postępowanie przymuszające i grzywna. W praktyce jednak nie spotkałam się z tym w tym wydziale, jeśli spółka składa sama zaległy wniosek. 3 miesiące to jeszcze nie jest aż tak duże przekroczenie, przy obłożeniu tego wydziału. Proponuję więc jak najszybciej złożyć wniosek.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 56. Zostaliśmy wezwani do uzupełnienia kilku braków w statucie, czy przy okazji możemy zmienić coś jeszcze? Chodzi nam o dodanie pkd, oraz wpisanie informacji o możliwości pobierania wynagrodzenia przez zarząd.

  Pozdrawiam
  Rafał

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry

   Można, przy odpowiednim przerobieniu pierwotnego wniosku i dodaniu pisma przewodniego z wyjaśnieniem.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 57. dzień dobry :-)
  Fundacja dostaje pismo o prawidłowe uzupełnienie pola nr 7 w druku KRS W20, tj. na 2 stronie druku - pozostałe strony tego druku są wypełnione dobrze - pytanie brzmi, czy w praktyce można wysłać prawidłowo wypełnione oraz podpisane dwie pierwsze strony druku KRS W20 i poprosić w piśmie przewodnim o zaliczenie reszty dokumentów oraz pozostałych prawidłowo wypełnionych stron druku KRS W20 na poczet nowego wniosku ?

  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry.

   Nie praktykowałam takiego sposobu i nie wydaje mi się on właściwy. Radzę złożyć ponownie cały druk W20 prosząc o przeniesienie pozostałych dokumentów.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
  2. dziękuję za odpowiedź - niestety było mało czasu a nie mieliśmy kopii tego złożonego, więc ryzyko złożenia innego /różniącego się/ było duże - sam jestem ciekaw jak do tego podejdą :-)

   Usuń
 58. Dzień dobry.

  W związku ze sprzedażą udziałów do KRS zostały złożone odpowiednie dokumenty, z wyjątkiem listy wspólników. Czy KRS wzywa w takim wypadku do uzupełnienia czy od razu nakłada karę?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry
   Odpowiedź wynika z mojego wpisu. W takiej sytuacji sąd wzywa do uzupełnienia złożonego wniosku.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 59. mam takie pytanie
  mianowicie 18 lipca 2017 ustanowiono aktem notarialnym oswiadczenie wopwstania fundaji w dniu 19 lipca 17r wyslano wszystkie dokumenty do sądu do KRS - zwrot potwierdzenia odbioru przez sad(zwrotka nadania) nastapilo 24 lipca 2017. Dzis juz minol miesiąc od otrzymania zwrotki a my z sadu nie otrzymalismy zadnej informacji zadnej decyzji - to znaczy czy uzyskalismy wpis do krs czy nie - nie zostalismy wezwani do usuniecia braków poprostu nic. Co trzeba zrobic y dowiedzie sie powodów nie otrzymania deyzji podrawaiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry

   Najlepiej zadzwonić do sądu podając sygnaturę sprawy albo udać się osobiście do informacji w sądzie. Powinni podać stan sprawy. Jednakże zważywszy na sezon urlopowy, okres miesiąca oczekiwania nie jest jeszcze okresem niepokojącym. Procedura może trwać nawet i do dwóch miesięcy.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 60. Dzień dobry.

  W spółce z o.o. wystąpiła strata za rok poprzedni. Zgodnie z uchwałą wspólnika (jednostki budżetowej) została ona pokryta poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Nie zastosowano procedury postępowania konwokacyjnego, ponieważ nie zwrócono wspólnikom wpłat dokonanych na kapitał zakładowy. Niepokojący jest drugi wymóg kodeksowy - tj. musi nastąpić podwyższenie kapitału do pierwotnej wysokości z "jednoczesnym" jego obniżeniem. Podwyższenie oczywiście nastąpi, jednak w dwóch terminach - ze względu na zatwierdzone plany budżetowe wspólnika. Pierwszy termin to m-c wrzesień tego roku, drugi termin m-c luty następnego roku. Nie jest to odległy termin, jednak czy taka forma podwyższenia kapitału zakładowego będzie prawidłowa i czy zostanie zachowany wymóg jednoczesności?

  Pozdrawiam serdecznie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry

   Sugeruję konsultację z prawnikiem. Temat jest zbyt złożony, aby udzielić pomocy na blogu.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
  2. Dostalam w dniu 12 wrzesnia z Krs postanowienie o oddaleniu wniosku o wpis sprawozdania finansowego za 2016r. Uzasadnienie: brak podpisu jednego czlonka zarzadu chociaz do reprezentowania spolki uprawniony jest kazdy z czlonkow zarzadu samodzielnie. Nie wiem co dalej bo skarga nie ma sensu. Jesli nie wniose skargi to czy otrzymam z Krs zarzadzenie o zwrocie wniosku i wtedy bedzie mozna ponownie zlozyc wniosek o wpis sprawozdan z zachowaniem terminu. Czy oddalenie konczy sprawe i trzeba na nowo skladac wniosek z uzupelnionym podpisem?

   Usuń
 61. Witam Pani Mecenas czy po oddaleniu wniosku o wpis sprawozdania i zwrocie opłaty przez Sąd można złożyć ponownie komplet uzupełnionych dokumentów, postanowienie jest z września 2017, czy jest szansa na przywrócenie terminu?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry.

   Zarówno w przypadku zwrotu wniosku jak i oddaleniu wniosku o wpis istnieje możliwość ponownego złożenia wniosku. Niestety wyłącznie w przypadku ponownego złożenia wniosku w terminie 7 dni od daty pierwszego zwrotu wniosku termin zostaje zachowany. W pozostałych przypadkach niestety nie.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 62. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 63. Obecnie ciekawą alternatywą dla rejestracji sp. z o.o. w formie tradycyjnej, jest rejestracja w formie elektronicznej.

  OdpowiedzUsuń
 64. Świetnie napisane. Pozdrawiam serdecznie.

  OdpowiedzUsuń