czwartek, 25 stycznia 2018

w jakim terminie należy zgłaszać w KRS zmiany - spółki osobowe

O terminach, jakie wiążą spółki z o.o. i spółki akcyjne precyzyjnie piszę tu: 

Pojawiło się jednak pytanie, jakie regulacje w tym zakresie obowiązują wspólników spółek jawnych, partnerskich oraz komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

Otóż przywoływany przez mnie już w powyższym wpisie przepis regulujący termin zgłoszenia zmian w KRS obowiązuje wszystkie spółki. A zatem zgodnie z art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wniosek o wpis do rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 

Termin ten stosujemy zatem do wszystkich spółek handlowych (a więc spółek jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych, z o.o. oraz akcyjnych )

Przy czym jeśli chodzi o spółki osobowe, to kodeks spółek handlowych nie zawiera odmiennych przepisów w zakresie zgłoszeń zmian. 

Tym samym można uznać, że co do zasady spółki osobowe obowiązuje podstawowy termin 7 dniowy, jednakże uchybienie temu terminowi nie powoduje utraty ważności zmian, które zostały dokonane

Innymi słowy, nieco inaczej niż w przypadku spółek z o.o. i spółek akcyjnych, poza wpisem spółki osobowej do rejestru wszelkie pozostałe w niej zmiany (czyli np. zmiany osobowe, zmiany umów spółek) mają charakter wyłącznie deklaratoryjny a nie konstytutywny. Z tym zaś wiąże się taka oto konsekwencja, iż zmiany te są skuteczne już od momentu ich dokonania we właściwej formie, bez względu na fakt ich zarejestrowania przez sąd.

Oczywiście nie oznacza to, że termin określony w art. 22 ustawy o KRS jest martwy i można  go swobodnie ignorować. Należy mieć bowiem na względzie, że zgodnie z ustawą o KRS (art. 24) w każdym przypadku uchybienia terminowi ustawowemu sąd rejestrowy ma możliwość wszczęcia wobec spółki postępowania przymuszającego, które jest obwarowane między innymi grzywną.

Trzeba także pamiętać o domniemaniach wynikających z ujawnienia danych w rejestrze oraz skutkach zaniechania obowiązku zgłoszenia również w tym zakresie, dlatego warto tego terminu pilnować.