poniedziałek, 13 października 2014

wpis i wykreślenie danych z KRS z urzędu

Wszelkie zmiany w spółkach powinny zostać zgłoszone do rejestru w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu (art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym).

Co do zasady zmiany muszą być zgłoszone przez spółkę, w imieniu której działa zarząd.

Zdarzają się jednak w praktyce sytuacje, w których zarząd pomimo powyższego obowiązku zmian nie zgłasza lub też, w zarządzie są braki tego rodzaju, że spółka nie może być należycie reprezentowana (np. nikt nie pełni funkcji w zarządzie spółki).

Pojawia się zatem pytanie, jak najprościej w takich sytuacjach doprowadzić do wpisania zmian.
 
Może to mieć doniosłe znaczenie np. dla byłych członków organów spółki, którzy skutecznie złożyli rezygnację jednak nie zostali wykreśleni z rejestru, tudzież dla osób powołanych do pełnienia funkcji w zarządzie, które z racji przyjętego łącznego sposobu reprezentacji i bierności pozostałych członków zarządu nie są uprawnione do samodzielnego zgłoszenia zmian w sądzie rejestrowym.

Na wypadek powyżej wskazanych sytuacji ustawodawca przewidział instytucję postępowania przymuszającego (art. 24 ustawy o KRS).
 
Jeśli sąd rejestrowy poweźmie informację o niedopełnieniu obowiązku zgłoszenia zmian do rejestru wezwie spółkę do ich zgłoszenia pod rygorem nałożenia grzywny (art. 24 ust. 1-2 ustawy o KRS). Jeśli natomiast pomimo nałożonych grzywien spółka nie dopełni tego obowiązków, sąd ma obowiązek z urzędu wykreślić wpis niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy (art. 24 ust. 3 ustawy o KRS).

Oceniając zatem tę sytuację z punktu widzenia odwołanego członka zarządu, w interesie którego jest wykreślenie go z zarządu powinien on niezwłocznie złożyć do sądu dokument potwierdzający jego odwołanie ewentualnie rezygnację (np. protokół ze zgromadzenia) i wskazując na niezgodność wpisu z rzeczywistym stanem rzeczy oraz bierność spółki w zakresie obowiązku rejestracji zmiany, wnioskować o zastosowanie art. 24 ust. 1 ustawy o KRS tj. o wszczęcie postępowania przymuszającego. Dodatkowo warto zawrzeć wniosek alternatywny,  o wykreślenie wpisu z urzędu - na wypadek braku dopełnienia obowiązków przez spółkę pomimo stosowania grzywien.

Jeśli natomiast z jakichś przyczyn zależy nam na wpisaniu zmian, których spółka nie zgłosiła możemy dodatkowo (oprócz wnioskowania o wszczęcie postępowania przymuszającego) próbować powołać się na art. 24 ust. 4 ustawy o KRS (wniosek o wpis zmian w urzędu). W takim przypadku jednak konieczne jest łączne spełnienie czterech przesłanek:
 
1. musi być to szczególnie uzasadniony przypadek (jest to niestety kategoria ocenna, umożliwiająca istnienie rozbieżności w zakresie stosowania tego przepisu przez różne składy i sądy);
2. dane, które mają być wpisane z urzędu są zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy;
3. dokumenty stanowiące podstawę wpisu znajdują się w aktach rejestrowych
4. dane podlegające wpisowi są istotne.

Wniosek z tego, że bezczynność spółki nie uniemożliwia ujawnienia określonych zdarzeń w rejestrze, wymaga jednak od osoby zainteresowanej dokonania szeregu czynności zmierzających do wszczęcia postępowania przymuszającego. Mając jednak na względzie praktyczne znaczenie rejestru, jako uniwersalnej bazy wiedzy, korzystającej z przymiotu wiarygodności, warto dbać o to, aby dane, które nas dotyczą były zgodne z rzeczywistością.
 

29 komentarzy:

 1. Wydaje się, że dość istotnym problemem praktycznym jest kwestia wpisu do KRS (np. ujawnienia danej osoby w KRS jako członka organu nadzoru spółki) a naruszenie ustawy antykorupcyjnej lub kominowej. Warto pamiętać, że sam fakt dokonania przez sąd rejestrowy wpisu do KRS nie oznacza, że nie doszło do naruszenia prawa w procesach decyzyjnych, w rezultacie których dana osoba stała się piastunem spółki. Ciekaw jestem zdania Pani mecenas w tej sprawie i merytorycznej argumentacji.
  Zgodnie z art. 9. ustawy antykorupcyjnej "Wybór lub powołanie do władz spółki, spółdzielni lub fundacji z naruszeniem zakazów określonych w art. 4 i 7 są z mocy prawa nieważne i nie podlegają wpisaniu do właściwego rejestru". Czy zatem dokonanie wpisu przez sąd rejestrowy będzie stanowić potwierdzenie, że nie doszło do naruszenia przepisów antykorupcyjnych? Niestety praktyka dowodzi, że wcale tak nie jest i nie można się tłumaczyć faktem, że skoro sąd dokonał wpisu do KRS to jest to podstawa do uznania, że nie zostały naruszone zakazy antykorupcyjne bądź zakaz wynikający z ustawy kominowej.
  Nie budzi najmniejszej wątpliwości fakt, że ten wpis (komentarz) i poruszany w nim istotny problem nie jest "luźno" powiązany z tematyką podejmowaną przez autorkę bloga, a więc można oczekiwać, że zgodnie ze swoimi deklaracjami zechce się Pani podzielić z Czytelnikami swoją merytoryczną opinią.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że wpis osoby objętej zakazem pełnienia funkcji w organach spółek do rejestru nie powoduje, że osoba taka ma możliwość sprawowania funkcji pomimo zakazu. Innymi słowy - wpis do KRS nie niweluje takiego zakazu i bez znaczenia jest fakt, z jakiej podstawy prawnej zakaz ten wynika (k.s.h., ustawa antykorupcyjna, k.k. etc.)

   Jak wiadomo bowiem, wpis danej osoby w charakterze członka organu spółki ma charakter deklaratoryjny a nie konstytutywny, zatem sąd rejestrowy wyłącznie potwierdza fakt dokonania przez spółkę danego wyboru.

   W przypadku, gdy okaże się w późniejszym czasie, że osoba wpisana uprzednio do rejestru objęta jest/była zakazem pełnienia funkcji (był to częsty przypadek w praktyce w okresie, w którym sądy rejestrowe nie weryfikowały faktu karalności członków organów), zastosowanie znajdzie postępowanie określone w art. 24 ust. 4 ustawy o KRS, o którym piszę w poście powyżej.

   Usuń
 2. Uczyniono przy okazji zadość Pani oczekiwaniom, aby linki do merytorycznych analiz i ekspertyz innych autorów nie pojawiały się w komentarzach, bo monopol na promowanie wiedzy na tym blogu ma wyłącznie jedna osoba.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Uprzejmie proszę o powstrzymanie się od dalszych złośliwości i powrót do rzeczowej dyskusji. Wszelką dalszą nie merytoryczną treść będę usuwać korzystając z uprawnień administratora niniejszego bloga.

   Usuń
 3. Należy zatem skonstatować zaprezentowane rozważania, że na podstawie wpisu do KRS nie można wnioskować, że organy spółki działają w należytym składzie osobowym. Problem polega na tym czy zarząd będzie widział potrzebę wystąpienia z takim wnioskiem do KRS jeśli np. wśród członków rady nadzorczej, (która powołuje/odwołuje członków zarządu), znajdują się osoby naruszające ustawowe ograniczenia dotyczące łączenia funkcji w organach spółek lub gdy sami członkowie zarządu dopuszczają się takich praktyk. Innym ważnym zagadnieniem jest kwestia odpowiedzialności osób, które swoimi arbitralnymi decyzjami doprowadziły do takich sytuacji. Takie realne problemy występują w praktyce i zazwyczaj dopiero rzetelna kontrola właściwych organów ujawnia występujące nieprawidłowości. Wydaje się, że zasygnalizowane zagadnienia mają istotne znaczenie z punktu widzenia prowadzonych analiz (blog nosi nazwę praktyczne prawo spółek) i mogą stać się zaczynem do dalszych dyskusji oraz analiz. Autor komentarza wskazując wcześniej na link (co zostało skasowane) do publikacji szerzej omawiającej te kwestie nie podważał ani nie negował Pani dociekań i peregrynacji, nie promował konkurencyjnej kancelarii prawnej bądź innej firmy doradczej, która za pieniądze może bliżej wyjaśnić określone kwestie sporne, lecz wyłącznie miał na uwadze interaktywną wymianę unikalnej, specjalistycznej wiedzy (promowanie, dzielenie się wiedzą), która może mieć cenne walory dla osób zainteresowanych omawianą problematyką. Autor komentarza za darmo (za pośrednictwem tego bloga) chciał się podzielić z jego Autorką (a także innymi Czytelnikami) konkretną wiedzą, co niestety zostało odebrane w pejoratywnym kontekście. W normalnym układzie osoba posiadająca uprawnienia administratora napisałaby, "dziękuję bardzo za interesujący, ważny i merytoryczny komentarz, który stanowi poszerzenie i uzupełnienie prowadzonych rozważań, bowiem wnosi nowe wątki do dyskusji". Mając na względzie zdefiniowany profil tematyki, administrator bloga nie ogranicza się jedynie do prezentowania opinii wyłącznie jednej osoby lecz stara się również posiłkować interesującymi artykułami innych autorów, bowiem głównym celem bloga jest upowszechnianie i popularyzacja cennej wiedzy. Idiosynkratyczne podejście - pisanie o rzekomych złośliwościach a także wskazywanie na możliwość usuwania komentarzy nie wnosi nic merytorycznego do rzeczowej dyskusji.

  OdpowiedzUsuń
 4. Pani Mecenas, mam podobny problem. Byłam Prezesem Zarządu w spółce i z funkcji tej zostałam odwołana (dysponuję stosowną uchwałą potwierdzająca ten fakt). Niestety nowy Zarząd nie dokonał zmiany w KRS od przeszło półtorej roku. Przesyłałąm do sądu kilkuktornie pismo z prośbą o wykreślenie moich danych, jednak bez żadnego skutku, co więcej sąd nie ustosunkował się w jakikolwiek sposób do mojego pisma. Posiłkowałam się przepisem, na który i Pani powołuje się w swoim artykule. Co powinnam zrobić w takiej sytuacji? Może gdybym złożyła wniosek na drukach i jako wnioskodawcę wpisałabym siebie sąd jakoś by zareagował? Tylko czy wtedy musiałabym również wnieść stosowną opłatę? Będę wdzięczna za pomoc.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry

   Niestety w chwili obecnej nie ma skutecznego sposobu wykreślenia danych z KRS przy bierności spółki, oprócz wnioskowania o wykreślenie z urzędu, o czym pisałam.

   Pani pomysł jest niestety nie trafiony, albowiem w chwili obecnej nie ma Pani prawa reprezentowania spółki (jako organ ani jako pełnomocnik) i złożony (podpisany) przez Panią wniosek w imieniu spółki nie będzie mógł zostać rozpoznany merytorycznie przez sąd. Jeśli natomiast wskaże Pani jako wnioskodawcę siebie, to również nie osiągnie Pani celu i sąd wniosku nie rozpozna, gdyż nie jest Pani legitymowana do złożenia takiego wniosku.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
  2. Pani Mecenas, a czy przypadkiem nie można stosować analogicznie uchwały SN z 4 czerwca 2009 III CZP 30/09, zgodnie z którą Członek zarządu spółdzielni, wykreślony przez sąd rejestrowy z rejestru na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, jest zainteresowany w sprawie o wykreślenie go z rejestru (art. 510 § 1 w związku z art. 6943 § 2 k.p.c.), składając wniosek o wykreślenie jako wnioskodawca?

   Usuń
  3. Dzień dobry

   Niestety w mojej ocenie nie można.
   Ta uchwała dotyczy sytuacji, w której postępowanie zostało wszczęte z urzędu. W takim przypadku sąd słusznie uznał, że członek spółdzielni może stać się uczestnikiem takiego (już wszczętego) postępowania.
   Z uchwały tej jednak nie można wnioskować, że członek zarządu spółdzielni jest legitymowany do złożenia wniosku o wpis, czyli do uzyskania statusu wnioskodwacy. O tym przesądza bowiem jednoznacznie art. 694 (3) § 2 k.p.c.
   Należy rozróżnić prawo do działania w postępowaniu jako uczestnik oraz prawo do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania - w tym przypadku wniosku o wpis. Ta uchwała moim zdaniem dotyczy tylko tego pierwszego przypadku.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
  4. Witam
   bylem w podobnej sytuacji. Trzeba slac pisma do sadu w swoim imieniu dolaczajac wszystkie dokumenty ktore moga jak najbardziej uprawdopodobnic zaistnialy fakt w oczach urzednika sadowego (potwierdzona notarialnie uchwala o Pani odwolaniu). W pismie nalezy wskazac iz w zwiazku z brakiej reakcji ze strony spolki jest Pani narazona na postepowania karne, i ze sad powinien wykreslic Pania z urzedu. Zadnych oplat Pani nie wnosi.

   Usuń
  5. I udało się Panu? Jeśli tak, to proszę się podzielić informacją, w którym sądzie.

   Usuń
 5. Witam, Czy jest możliwość usunięcia wpisu firmy jednoosobowej która została wpisana do rejestru KRS ? Firma została zlikwidowana w dniu 30 maja 2016 roku.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry

   Oczywiście. Jeśli postępowanie likwidacyjne się zakończyło, to należy fakt ten zgłosić do sądu wraz z wnioskiem o wykreślenie spółki z rejestru.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 6. Dzień Dobry, W jaki sposób można wykreślić z KRS spółki z o.o. cypryjskiego wspólnika (też spółka), który został wykreślony z rejestru cypryjskiego (formalnie przestał istnieć)??

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry

   Pana/Pani problem jest dość złożony i nie da się udzielić krótkiej odpowiedzi w ramach bloga. Nie jest to wyłącznie techniczna kwestia dotycząca wykreślenia wspólnika. W razie potrzeby uzyskania porady prawnej zapraszam do kontaktu z kancelarią - d.gorzkiewicz@gbadwokaci.pl

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 7. dzien dobry
  w XIII wydziale KRS zostal wykreslony ostatni czlonek zarzadu spolki z o.o. na podstawie falszywego oswiadczenia (sad wiedzial ze jest falszywe, gdyz ten ostatni czlonek zarzadu przedstawil kopie dokumentu (nie oryginal i nawet nie notarialnie poswiadczony za zgodnosc) na ktorym byly podpisy czesci z udzialowcow twierdzac ze sa to podpisy wszystkich udzialowcow). Wczesniej nalozyl na spolke kary grzywny, ktore anulowal argumentujac to ze nie ma zadnego ekonomicznego uzasadnienia aby dalej wymagac od spolki zaplaty kar grzywny. Dodatkowo spolka z o.o. ani jej udzialowcy nie zostali powiadomieni przez sad o fakcie wykreslenia tego osobnika.

  OdpowiedzUsuń
 8. Czy Spolka z o.o. moze zostac bez zarzadu?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry

   Zgodnie z KSH spółka z o.o. musi posiadać zarząd, w którym jest co najmniej jeden członek. W praktyce jednak zdarza się w wielu przypadkach, że w zarządzie nikt nie zasiada, a zatem istnieją spółki (potocznie) "bez zarządu", ale ściślej rzecz biorąc z nieobsadzonym zarządem. Taka sytuacja jednak nie jest zgodna z przepisami i może powodować wszczęcie postępowania przymuszającego.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 9. Pani Mecenas, co zrobić w przypadku kiedy wobec prezesa wydane zostało orzeczenie o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji prezesa w spółce kapitałowej. Kto powinien dokonać wykreślenia danych z KRS. Sąd z urzędu, prezes czy spółka?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry

   Dane o skazaniu są obecnie przesyłane do KRS i sąd powinien dokonać wykreślenia takiej osoby z urzędu.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 10. A po takim wykreśleniu ile czasu na spółka na powołanie prezesa? Czy może być jeden członek zarządu ale bez tytułu prezesa? Tylko np. Członek zarządu Jan Kowalski.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry

   Wspólnicy powinni niezwłocznie powołać zarząd. To ile osób minimalnie musi zasiadać w zarządzie a także nazewnictwo poszczególnych funkcji w nim powinno być uregulowane w umowie spółki. W braku takiej regulacji należy sięgnąć do reguł ogólnych zawartych w ksh.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
  2. A jak nikt że wspólników nie chce być w zarządzie a nie ma chętnego na wolnym rynku? Sprawa może się przeciągać. Co wtedy?

   Usuń
  3. Dzień dobry

   Wówczas sytuacja prawna spółki jest wadliwa i może to skutkować wyznaczeniem kuratora dla spółki przez sąd.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 11. Dzień dobry. U nas paru członków zwołało nadzwyczajne zebranie osp. Zebranie to odbyło się niezgodnie z naszym statutem. Wybrali oni z pośród siebie zarząd a uchwałę wysłali do krs gdzie został zmieniony skład zarządu. O tym fakcie powiadomienie prezydium oddziału gminnego zosp RP gdzie po zapoznaniu się z dokumentacją jednogłośnie stwierdziło ze to zebranie było niezgodne ze statutem. Nic nie mogę zrobić bo krs wystawił pismo aby starosta zajął się sprawą a on odbił piłeczkę na krs. Proszę o pomoc.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry

   Pomoc prawną w indywidualnych sprawach świadczę w ramach działalności kancelarii adwokackiej. Jeśli potrzebuje Pani porady zapraszam do kontaktu mailowego: d.gorzkiewicz@gbadwokaci.pl

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 12. Dzień dobry,
  Najemca odszedł w kwietniu 2017r. - wygasła umowa najmu, jest protokół przekazania przedmiotu najmu. Do chwili obecnej najemca nie zmienił w KRS wpisu siedziba spółki.Nadal widnieje adres siedziby jak w nieaktualnej umowie najmu. Przychodzą komornicy. Nowi najemcy obawiają się , że komornik zajmie ich towar. Najemca nie reaguje na moje telefony.Proszę o radę.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry

   Na pewno może Pani/Pani skorzystać ze sposobu opisanego w moim wpisie i wnioskować o wykreślenie danych z urzędu wysyłając sądowi dokumenty potwierdzające rozwiązania umowy najmu.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 13. Super artykuł. Pozdrawiam serdecznie.

  OdpowiedzUsuń